FOR DONATIONS & INFORMATION 

     WWW.NITYASEVA.EU

     WWW. NITYASEVA.ORG

FOR RUPEE DONATIONS

                                              STATE BANK OF INDIA,     

                                              GANDHINAGAR BRANCH , BHOPAL 462030

  ACCT No. 10637865093

    IFSC CODE: SBIN0016154